Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o.
Kupující (také „subjekt údajů“) tímto vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za podmínek uvedených níže, a to společností Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o., IČ 05214530, DIČ CZ05214530, se sídlem Brno 628 00, Holzova 10B, vedená u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 94117 jako prodávající (dále jen „Aimil EU")

Uvedený souhlas je svobodný, přičemž tento souhlas je udělen mimo poskytování obchodu a služeb společností Aimil EU. Dodávka jakéhokoliv zboží nebo služeb společností Aimil Pharmaceuticals EU není podmíněna souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Od nabytí účinnosti NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 tj. od 25. 5. 2018 je ochrana osobních údajů kupujícího upravena uvedeným nařízením a dalšími právními předpisy.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů správcem:

jméno a příjmení,

datum narození,

adresa bydliště,

identifikační číslo,

daňové identifikační číslo,

adresa elektronické pošty,

telefonní číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem zasílání informací a obchodních sdělení a nabízení obchodu nebo služeb.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje nebudou správcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, pokud dále není uvedeno jinak. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Správce poskytuje kupujícímu následující poučení:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět (odvolat), a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Aimil EU, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
  • Kupující má právo požadovat od Aimil EU přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
  • Kupující má právo požadovat po Aimil EU informaci, jaké osobní údaje Kupujícího správce zpracovává, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  • Kupující má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
  • Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, s neposkytnutím osobních údajů nejsou spojeny pro Kupujícího žádné důsledky.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

Zpracováváme jen ty údaje, které nám sami poskytnete a to pro účely uvedené na stránce Zásady ochrany osobních údajů, kde si můžete přečíst i další podrobnosti.

 

Team
Aimil Pharmaceuticals EU s.r.o.

###message