Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro prodej zboží a služeb obchodní společnosti AIMIL Pharmaceuticals EU s r. o.
se sídlem 628 00 Brno, Holzova 10b, IČ: 052 14 530
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 94117

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smluvní vztahy mezi obchodní společností AIMIL Pharmaceuticals EU s r. o., se sídlem: 628 00 Brno, Holzova 10b, jako prodávajícím, a kupujícím dle kupní smlouvy uzavřené dle ust.§ 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Má se za to, že spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a vystavením a podepsáním smlouvy kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5. Předmětem koupě jsou ajurvédské doplňky stravy (dále jen „zboží“) dle nabídky prodávajícího zveřejněného na webových stránkách prodávajícího (www.aimil.eu) za kupní cenu uvedenou na stránkách a s nimi souvisejících služeb. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky (www.aimil.eu), kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na uzavření smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT a ZAPLATIT“.

2.3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

3.2. Prodávající může ceny zboží a služeb kdykoliv měnit, nikoliv však se zpětnou platností.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena prodávajícím v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě dodací lhůta stanovena, činí 30 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.2. Při sjednané zálohové platbě bude potvrzená dodací lhůta dodání prodloužena o dobu prodlení s řádnou úhradou zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě s prodávajícím uvede ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
5.2. osobní převzetí v Brně v provozovně prodávajícího; (Holzova 10b, 628 00 Brno).
5.3. autodoprava s dobírkou; (místo předání zboží dopravci v provozovně prodávajícího či v místě předání k poštovní přepravě).
5.4. Není-li ve smlouvě stanoven způsob dodání zboží, platí způsob dle čl. 5.2. (poslání na dobírku)
5.5. Náklady na dopravu hradí kupující není-li domluveno jinak.
5.6. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.
6.2. Kupní cena je hrazena následujícím způsobem:
6.2.1. úhrada zálohové faktury ve výši 100 % ceny zboží včetně DPH (a v případě úpravy zboží včetně dalších nákladů na úpravu zboží) a posléze vyúčtování fakturou po dodání zboží;
6.2.2. úhrada zboží v hotovosti při předání zboží;
6.2.3. dobírkou

6.2.4. platba kartou

6.3. Není-li ve smlouvě sjednán způsob zaplacení kupní ceny zboží, platí způsob její úhrady dle čl. 6.2.3.

6.4. Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH překročí částku 1.000 Kč není k ceně účtováno balné a přepravné v rámci ČR.

6.5. Při variantě uvedené pod body 6.2.1. a 6.2.2. čl. výše uvedeného odstavce vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

6.6. Splatnost faktury je do 7 dnů (nebylo-li domluveno jinak) ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.7. Pro případ prodlení kupujícího s plněním jeho peněžitého závazku (úhradou kupní ceny) nebo jeho části sjednává se ve smyslu ust. § 1802 občanského zákoníku úrok z prodlení ve výši odpovídající trojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den prodlení.

6.8. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu ve stanovené době splatnosti uhradit.

6.9. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě, že kupující poruší svoji smluvní povinnost tím, že bude v prodlení s úhradou kupní ceny do 30 dnů od data splatnosti, sjednává se za takové porušení smlouvy smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

7.2. V případě, že přesáhne délka prodlení s úhradou faktury dobu 30 dnů, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů.

7.3. Pro případ, že prodávající pro hrubé porušení smluvních povinností kupujícího (čl. 8.2.) odstoupí od smlouvy náleží prodávajícímu smluvní pokuta ve výši 40 % kupní ceny neuhrazeného zboží. Ustanovení čl. 7.1. a 7.2. tím není dotčeno.

7.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

7.5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se vůči kupujícímu náhrady škody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů, dále v případě hrubého porušení smlouvy (čl. 8.2.) nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Pro účely této smlouvy se za hrubé porušení smlouvy považuje zejména prodlení s úhradou platby delším jak 30 dnů.

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením projevu vůle o odstoupení od smlouvy smlouva zaniká, a to ke dni, kdy byl tento projev vůle doručen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody ani ujednání o způsobu řešení sporů.

8.4. Odstoupit od smlouvy může i kupující, a to pokud ve smyslu ust. §1992 občanského zákoníku zaplacením odstupného ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy Odstupné je splatné do 14 dnů od zrušení smlouvy. To neplatí v případě uvedeném pod čl. 8.5.

8.5. Prodávající neodpovídá porušení svých smluvních povinností, pokud tyto ve smyslu ust. § 2913 občanského zákoníku jestliže mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování všech dosud z výše uvedených důvodů nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.6. Kupujícímu rovněž nenáleží nárok na náhradu škody, pokud by porušení smluvních povinností prodávajícího bylo způsobeno jednáním kupujícího nebo nedostatkem součinnosti kupujícího.

8.7. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě s přihlédnutím k výjimkám uvedeným v bodě 8.13 .

8.8. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

8.9. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího corporate@aimil.eu.

8.10. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na vrácení zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.11. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

8.12. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8.13. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

8.14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

8.15. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.16. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8.17. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.19. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

9.2. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců. Reklamce nemá odkladný účinek na splatnost jakékoliv faktury prodávajícího vůči kupujícímu.

9.3. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním či poskytnutím slevy 
z ceny zboží. Způsob odstranění vady určuje prodávající.

9.4. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího při způsobu dodání dle čl. 5. body 5.2. - 5.3. musí být doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

10. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případě vystavení účetního dokladu, popřípadě výzvy k plnění, jimiž uplatňuje prodávající vůči kupujícímu smluvní a zákonné sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení apod.), je prodávající oprávněn účtovat prodávajícímu za vystavení těchto listin administrativní vícenáklady v paušální částce 500 Kč za každý originál takové listiny.

10.2. Prodávající je oprávněn veškeré pohledávky vůči kupujícímu jednostranně započíst proti případným pohledávkám kupujícího.

10.3. Zastaví-li kupující platby nebo bude-li na něho podán návrh na prohlášení konkursu, je prodávající oprávněn kdykoliv za této situace od smlouvy odstoupit.

10.4. Adresou prodávajícího pro doručování písemností, jakož i pro realizaci veškerého kontaktu s prodávajícím včetně zasílání objednávek či převzetí zboží je provozovna prodávajícího na adrese 628 00 Brno, Holzova 10B.

10.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10.6. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

10.7. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

10.8. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy corporate@aimil.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

11.5. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.6. Rozhodčí doložka: Prodávající i kupující se kromě konsensu o výše uvedených podmínkách dohodli též na tom, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2018

###message